Psychoterapia i pomoc psychologiczna (w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym)

1. Młodzież

Obszary pomocy:

 • trudności w akceptowaniu swojej niepełnosprawności,
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • dolegliwości psychosomatyczne,
 • wahania nastroju,
 • doświadczanie stresu w szkole i w relacjach z rówieśnikami,
 • zmaganie się z problemami adaptacyjnymi wynikającymi z nieśmiałości,
 • lęki związane z usamodzielnianiem się.

Istotnym elementem w pracy z młodzieżą jest współpraca z rodzicami, która koncentruje się na zwiększeniu umiejętności rozumienia zachowań adolescenta jak i komunikacji z nim. 

2. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci objętych opieką Poradni

Obszary pomocy:

 • urodzenie dziecka niepełnosprawnego, 
 • przedłużający się smutek, żałoba lub poczucie straty,
 • choroba i utrata zdrowia dziecka,
 • doświadczanie trudnych relacji z ludźmi z otoczenia,
 • poczucie osamotnienia,
 • doświadczanie uczucia napięcia, lęków, niepokoju,
 • nieustające obawy o przyszłość, 
 • poczucie zagubienia i brak pewności siebie. 

Kwalifikacja: Pierwsze spotkania z psychologiem mają charakter konsultacji, to jest ogólnego rozeznania w sytuacji osoby poszukującej pomocy. W trakcie konsultacji ustalany jest główny problem, cele terapii, a także zawierany jest kontrakt terapeutyczny (regularność spotkań, warunki współpracy). 

Osoby prowadzące: 
Anna Grygiel-Łętowska – psycholog, psychoterapeuta
dr Anna Wiśniewska-Jankowskapsycholog, pedagog, surdopedagog i psychoterapeuta psychodynamiczny (posługuje się językiem migowym)

Rozmiar czcionki
Kontrast