Plan terapii logopedycznej jest opracowywany indywidualnie dla każdego dziecka, zgodnie z wynikiem przeprowadzonej wcześniej diagnozy oraz po konsultacjach z pozostałymi specjalistami diagnozującymi dziecko.

Nasze oddziaływania ukierunkowane są na:

  • usprawnianie funkcji niezbędnych do rozwijania mowy (funkcje oddechowe, sprawność aparatu artykulacyjnego – w tym prawidłowe gryzienie i połykanie);
  • wspomaganie  rozwoju dziecka w wielu obszarach, takich jak: pamięć, koncentracja, spostrzeganie słuchowe (rozpoznawanie dźwięków, lokalizowanie ich źródła, różnicowanie dźwięków mowy, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej), wnioskowanie w oparciu o materiał słowno – pojęciowy, czytanie i pisanie; 
  • rozwijanie sprawności językowej – wzbogacanie zasobu leksykalno-semantycznego, budowanie zdań z zachowaniem reguł gramatycznych,  ćwiczenia w konstruowaniu wypowiedzi ustnych;
  • terapia AAC – wprowadzanie i nauka wspomagających i alternatywnych metod komunikowania z wykorzystaniem między innymi znaków i gestów systemu Makaton, symboli PCS, piktogramów, znaków j. migowego;
  • korygowanie wady wymowy.

Proponujemy również porady dla rodziców dotyczące nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz profilaktyki logopedycznej.

Swoją ofertę kierujemy do dzieci znajdujących się pod opieką naszej Poradni. 

Zespół:
Danuta Kuras – neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog
Jolanta Stepa – Śledź – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI

Rozmiar czcionki
Kontrast