Marta Cholewa – logopeda, pedagog specjalny, pedagog ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju.
Adres e-mail: marta.cholewa@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i logopedyczną dzieci od urodzenia do końca nauczania początkowego oraz diagnozą pedagogiczną uczniów z wadą słuchu. Od 2019 roku związana z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla dzieci niesłyszących w Poznaniu. Jako certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny podczas zajęć logopedycznych pracuje z dzieckiem nie tylko w sposób aktywny, ale i bierny poprzez stymulowanie powięzi mięśniowych.

Małgorzata Falak – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, wieloletni nauczyciel nauczania początkowego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.
Adres e-mail: malgorzata.falak@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i uczniów z wadą słuchu oraz terapią pedagogiczną  uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki (w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego). Prowadzi konsultacje i szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole oraz dla rad pedagogicznych na temat „Optymalizowania warunków kształcenia uczniów z wadą słuchu uczących się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”. Opiekuje się studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne w tutejszej Poradni.

Małgorzata Juszczak-  pedagog-terapeuta; terapeuta integracji sensorycznej ll stopnia.
Adres e-mail: malgorzata.juszczak@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą procesów integracji sensorycznej; prowadzi indywidualną terapię SI oraz konsultacje z zakresu SI dla dzieci od drugiego roku życia, będących podopiecznymi ZPPP nr 2. Udziela porad ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Opiekuje się studentami odbywającymi w tutejszej Poradni praktyki z zakresu terapii pedagogicznej .

Lucyna Karbowiak –   pedagog ze specjalnością terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem,  certyfikowany terapeuta dziecka z autyzmem  oraz trener umiejętności społecznych TUS SST, doradca zawodowy.
Adres e-mail: lucyna.karbowiak@zppp2.pl

Posiada kwalifikacje  terapeuty systemowego ( I stopień), kurs z zakresu terapii EE6 Biofeedbec, Terapii Ruchem V, Sherborne oraz szereg szkoleń z zakresu terapii Miltona H. Eriksona oraz pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością ruchową. Prowadzi również indywidualne/grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: terapię pedagogiczną, terapię wspomagającą rozwój umysłowy, społeczny, emocjonalny.  Prowadzi też instruktaż i poradnictwo dla rodziców dzieci z w/w niepełnosprawnościami. 

Danuta Kuras – oligofrenopedagog, pedagog, neurologopeda
Adres e-mail: danuta.kuras@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, diagnozą i terapią logopedyczną / neurologopedyczną (wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy, afazja rozwojowa, mowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, stymulacja pamięci i percepcji słuchowej), wsparciem dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych i udzielaniem rodzicom / opiekunom porad dotyczących problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz związanych z rozwojem mowy dzieci. Ponadto, wykonuję badania logopedyczne dzieci znajdujących się pod opieka Zespołu ds. Niepełnosprawności Wzrokowej i Niepełnosprawności Intelektualnej.

Marzena Nowak – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku słabowidzących.
Adres e-mail: marzena.nowak@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i tyflopedagogiczną dzieci słabowidzących i niewidomych oraz terapią widzenia (rehabilitacją wzroku słabowidzących). Prowadzi konsultacje i wykłady dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych i szkolnych dotyczące trudności edukacyjnych wynikających z zaburzeń wzrokowych. Organizuje warsztaty dla tyflopedagogów powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego.

Mariola Peplińska – pedagog specjalny, terapeuta
Adres e-mail: mariola.peplinska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzi również indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: terapię pedagogiczną, terapię EEG biofeedback, RehaCom.

Jolanta Stepa-Śledź – pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
Adres e-mail: jolanta.stepa.sledz@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną pedagogiczno- logopedyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo oraz z chorobami neurologicznymi), w wieku od urodzenia do końca nauczania początkowego. W terapii koncentruje się na stymulacji rozwoju procesów poznawczych, mowy i komunikacji dzieci od urodzenia do 3 roku życia (dzieci afatycznych, z opóźnionym rozwoju mowy o podłożu neurologicznym, dzieci niemówiących), oraz u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- stymulacją mowy i komunikacji oraz obszarów deficytowych w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania (stymulacja zakresu słownika, rozumienia, wypowiadania się, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej, usprawniania grafomotorycznego).

Rozmiar czcionki
Kontrast