Marta Cholewa – logopeda, pedagog specjalny, pedagog ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju.
Adres e-mail: marta.cholewa@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i logopedyczną dzieci od urodzenia do końca nauczania początkowego oraz diagnozą pedagogiczną uczniów z wadą słuchu. Od 2019 roku związana z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla dzieci niesłyszących w Poznaniu. Jako certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny podczas zajęć logopedycznych pracuje z dzieckiem nie tylko w sposób aktywny, ale i bierny poprzez stymulowanie powięzi mięśniowych.

Danuta Kuras – oligofrenopedagog, pedagog, neurologopeda
Adres e-mail: danuta.kuras@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, diagnozą i terapią logopedyczną / neurologopedyczną (wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy, afazja rozwojowa, mowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, stymulacja pamięci i percepcji słuchowej), wsparciem dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych i udzielaniem rodzicom / opiekunom porad dotyczących problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz związanych z rozwojem mowy dzieci. Ponadto, wykonuję badania logopedyczne dzieci znajdujących się pod opieka Zespołu ds. Niepełnosprawności Wzrokowej i Niepełnosprawności Intelektualnej.

Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog.
Adres e-mail: agnieszka.piotrowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży z wadą słuchu, terapią logopedyczną, wspieraniem rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w szczególności w obszarze funkcji słuchowo – językowych), wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz poradnictwem wychowawczym dla rodziców.

Jolanta Stepa-Śledź – pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
Adres e-mail: jolanta.stepa.sledz@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną pedagogiczno- logopedyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo oraz z chorobami neurologicznymi), w wieku od urodzenia do końca nauczania początkowego. W terapii koncentruje się na stymulacji rozwoju procesów poznawczych, mowy i komunikacji dzieci od urodzenia do 3 roku życia (dzieci afatycznych, z opóźnionym rozwoju mowy o podłożu neurologicznym, dzieci niemówiących), oraz u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- stymulacją mowy i komunikacji oraz obszarów deficytowych w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania (stymulacja zakresu słownika, rozumienia, wypowiadania się, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej, usprawniania grafomotorycznego).

Rozmiar czcionki
Kontrast