Danuta Kuras – oligofrenopedagog, pedagog, neurologopeda
Adres e-mail: danuta.kuras@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, diagnozą i terapią logopedyczną / neurologopedyczną (wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy, afazja rozwojowa, mowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, stymulacja pamięci i percepcji słuchowej), wsparciem dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych i udzielaniem rodzicom / opiekunom porad dotyczących problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz związanych z rozwojem mowy dzieci. Ponadto, wykonuję badania logopedyczne dzieci znajdujących się pod opieka Zespołu ds. Niepełnosprawności Wzrokowej i Niepełnosprawności Intelektualnej.

 

Jolanta Stepa-Śledź – pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
Adres e-mail: jolanta.stepa.sledz@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną pedagogiczno- logopedyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo oraz z chorobami neurologicznymi), w wieku od urodzenia do końca nauczania początkowego. W terapii koncentruje się na stymulacji rozwoju procesów poznawczych, mowy i komunikacji dzieci od urodzenia do 3 roku życia (dzieci afatycznych, z opóźnionym rozwoju mowy o podłożu neurologicznym, dzieci niemówiących), oraz u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- stymulacją mowy i komunikacji oraz obszarów deficytowych w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania (stymulacja zakresu słownika, rozumienia, wypowiadania się, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej, usprawniania grafomotorycznego).

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast