Terapia pedagogiczna ma charakter zajęć indywidualnych lub grupowych. Łączy oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne, korekcyjno-dydaktyczne oraz korekcyjno-terapeutyczne. 
W trakcie zajęć realizowane są następujące cele terapeutyczne:

 • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ich integrowanie,
 • niwelowanie przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych,
 • dodawanie wiary we własne możliwości oraz wzmacnianie motywacji do pokonywania napotkanych trudności rozwojowych oraz edukacyjnych.

W trakcie terapii  dzieci ćwiczą, rozwijają i doskonalą:

 • koncentrację uwagi, pamięć, 
 • myślenie i wnioskowanie, 
 • funkcje wzrokowo-ruchowe i wzrokowo-przestrzenne,
 • funkcje słuchowo-językowe, 
 • technikę czytania,
 •  rozumienie  samodzielnie czytanych tekstów i poleceń,
 • sprawność manualną i grafomotoryczną,
 • konstruowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • poprawność ortograficzną oraz interpunkcyjną,
 • umiejętności matematyczne; podstawowe pojęcia
  i operacje. 

Terapia pedagogiczna dostosowana jest zawsze do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Opiera się na współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka oraz porozumieniu z nauczycielami. 
W zależności od specjalizacji terapeuty podczas zajęć stosowane są różnorodne metody pracy, wzbogacane grami edukacyjnymi, programami komputerowymi itp.

Osoby prowadzące: 
Małgorzata Falak – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, wieloletni nauczyciel nauczania początkowego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.
Mariola Peplińska – pedagog specjalny, terapeuta

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail: malgorzata.falak@zppp2.pl; mariola.peplinska@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast