Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Karbowiak
 • E-mail: sekretariat.ps@zppp2.pl
 • Telefon: 61 670 40 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu
 • Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298, 61-469 Poznań
 • E-mail: sekretariat@zppp2.pl
 • Telefon: 61 6704037

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody, dlatego aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostanie się do budynku zastosowano platformę podjazdową. Budynek jest piętrowy, jednak nie posiada windy, przez co dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest tylko parter budynku. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym. Placówka posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie zastosowano żadnych innych udogodnień dla osób niewidzących i niesłyszących.

Rozmiar czcionki
Kontrast