Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na realizację potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu pełnego uczestnictwa podopiecznych w życiu społecznym oraz realizacji przez nich celów życiowych na miarę własnych możliwości.

Pełna lista placówek objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną naszej Poradni, znajduje się tutaj.

Swoją misję i zadania realizujemy poprzez:

 • interdyscyplinarną diagnozę potencjału, możliwości i potrzeb; niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych oraz uzdolnień;
 • opracowanie strategii pomocy dziecku/uczniowi z uwzględnieniem konieczności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ze wskazaniem potencjalnie najlepszej formy kształcenia, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków realizacji procesu edukacyjnego,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy dziecku/uczniowi z problemami rozwojowymi, edukacyjnymi, emocjonalnymi, społeczno-wychowawczymi, z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi; w różnych formach, zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy i wsparcia rodzicom i opiekunom w formach indywidualnych i grupowych dostosowanych do problemów i potrzeb.uruchomienie oraz koordynowanie współpracy i współdziałania pracowników poradni wspólnie z pracownikami szkół i przedszkoli oraz rodziców dziecka w celu rozwiązywania różnorodnych problemów dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie poczucia wspólnoty celu, jakim jest dobro dziecka oraz dzięki zjednoczeniu oddziaływań – odkrywanie i wykorzystywanie szerokiego spektrum zasobów osobowych i środowiskowych,wspomaganie szkół i przedszkoli w dostosowaniu warunków realizacji procesu edukacyjnego do możliwości i potrzeb dziecka/ucznia oraz w udzielaniu adekwatnej do potrzeb i problemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie działalności informacyjno-psychoedukacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki , higieny i ochrony zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, technik pracy z dziećmi z różnorodnymi trudnościami oraz w ramach dzielenia się doświadczeniem zawodowym, jako forma wsparcia merytorycznego nauczycieli i rodziców, wsparcie młodzieży w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży:

1. Spotkania indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych; poradnictwo i wsparcie w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej.
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
 • Terapia Biofeedback.

2. Zajęcia grupowe

     – na terenie poradni – wg potrzeb:

 • Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

     – na terenie przedszkola/szkoły:

 • Obserwacje dzieci na wniosek rodziców/placówki.
 • Zajęcia profilaktyczne/psychoedukacyjne  zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (np. zajęcia integracyjne, z zakresu technik radzenia sobie ze stresem, itp.).
 • Warsztaty „Słowa ostrzejsze niż nóż”.

Pomoc bezpośrednia udzielana rodzicom:

1. Spotkania indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

 • Konsultacje/doradztwo/poradnictwo dla rodziców – celem uzyskania pomocy/wskazówek w rozwiązywaniu różnorodnych problemów dziecka i rodziny.
 • Terapia dla rodziców w kryzysie.
 •  „Szkoła dla rodziców”  – coaching rodzicielski – spotkania z rodzicami/opiekunami celem lepszego wykorzystania zasobów środowiska wychowawczego, wsparcia w wypracowaniu systemu wychowawczego i motywacyjnego.

2. Zajęcia grupowe:

     – realizowane na terenie poradni:

 • „Szkoła dla rodziców” – zajęcia psychoedukacyjne mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców – II semestr 2022/2023.
 • Prelekcja dla rodziców dzieci 5-6 letnich „Jak wspomagać dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej?”.

     – realizowane na terenie przedszkola/szkoły:

 • Prelekcja: „Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym”.
 • Prelekcja: „Gotowość szkolna”.
 • Informacyjne spotkania dla rodziców uczniów kl. VIII w zakresie doradztwa zawodowego – doradcy zawodowi przekazują rodzicom uczniów informacje pomocne w wyborze kolejnej szkoły/zawodu, procesu rekrutacji, terminarzy itp.).
 • Tematyczne spotkania dla rodziców/Prelekcje/Pogadanki – tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.

Pomoc bezpośrednia udzielana nauczycielom:

1. Spotkania indywidualne:

 • Indywidualne konsultacje pracowników poradni z pracownikami szkół/przedszkoli (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, Dyrekcja) w sprawach udzielanej dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – konsultacje odbywają się według potrzeb: na terenie szkoły/przedszkola, na terenie PPP6, telefonicznie.

2. Spotkania grupowe:

 • Spotkania zespołu pracowników szkoły/przedszkola i pracowników PPP6 oraz rodziców dziecka/ucznia planowe lub interwencyjne, w celu rozwiązania konkretnego problemu dziecka/ucznia, zaplanowania strategii pomocowej, udzielenia wsparcia i pomocy rodzinie.
 • Spotkania pracowników poradni z pracownikami szkół i przedszkoli w ramach Sieci Współpracy np. Sieci Współpracy Pedagogów/Psychologów szkolnych, Sieci Współpracy Logopedów – spotkania odbywają się cyklicznie w każdym roku szkolnym, według potrzeb.
 • Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez pracowników poradni na terenie szkół/przedszkoli – tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek. Szkolenia w ramach Rad Pedagogicznych – szkolenia prowadzone przez pracowników poradni podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych w szkołach/przedszkolach, tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.

Wsparcie przedszkoli:

 • obserwacje dzieci na terenie przedszkoli – na wniosek placówki/rodziców,
 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli przedszkoli/rodziców dzieci przedszkolnych na terenie poradni,
 • diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym,
 • terapia logopedyczna na terenie poradni,
 • diagnozy gotowości szkolnej – 04-05.2023,
 • dyżur psychologa – każdy poniedziałek g. 15.00 – konieczne umówienie, w razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji telefonicznych,
 • grupa roboczo-szkoleniowa dla nauczycieli przedszkoli – cykliczne spotkania pracowników poradni z pracownikami przedszkoli,
 • projekt wczesnego wykrywania dzieci z grupy ryzyka dysleksji – współpraca z oddziałami realizującymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Projekt wczesnego wykrywania dzieci z grupy ryzyka dysleksji

 1. Spotkanie dyrektorów przedszkoli i szkół z rejonu działania PPP6 – poinformowanie o możliwości wzięcia udziału w projekcie (12.10.22 r., 19.10.22 r.).
 2. Spotkanie Grupy Roboczej Nauczycieli Przedszkola – 27.10.2022 r.
 • wprowadzenie do tematu – wykład „Ryzyko dysleksji”,
 • przedstawienie narządzi do badań przesiewowych (Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wyd. Ortograffiti, Skala Ryzyka Dysleksji PTPiP),
 • warsztat z oceny dziecka i obliczania wyników.
 1. Zbieranie listy placówek chętnych do wzięcia udziału w projekcie – mailowo do dnia 31.01.23 r.
 2. Kontakt z placówkami celem przekazania szczegółów dotyczących badań przesiewowych:

Etap I: (działania realizowane przez pracowników przedszkola) – do 15.04.23 r.

 • przekazanie placówkom kwestionariuszy wybranego narzędzia – Skala Ryzyka Dysleksji PTPiP wraz z instrukcją,
 • prośba o wypełnienie kwestionariuszy przez wychowawców grup realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – dane z obserwacji dzieci podczas zajęć w placówce,
 • przekazanie wypełnionych arkuszy do PPP6 celem dalszej analizy.

Etap II: (działania podejmowane przez pracowników poradni) – do 25.05.23 r.  (kolejne spotkanie Grupy Roboczej Nauczycieli Przedszkoli)

 • obliczenie wyników w poszczególnych skalach,
 • opracowanie informacji zwrotnej do przedszkola,
 • przygotowanie listy dzieci, które wymagają pogłębionej diagnozy, prośba o poinformowanie rodziców o możliwości przeprowadzenia takich badań w PPP6.

Etap III: (działania podejmowane przez pracowników poradni) – w zależności od zgłoszeń rodziców i aktualnych możliwości placówki:

 • diagnoza psychologiczna,
 • diagnoza pedagogiczna,
 • diagnoza logopedyczna (w miarę potrzeb),
 • wydanie stosownego dokumentu, jeśli zostanie stwierdzona taka potrzeba.
Rozmiar czcionki
Kontrast