Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na realizację potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu pełnego uczestnictwa podopiecznych w życiu społecznym oraz realizacji przez nich celów życiowych na miarę własnych możliwości.

Pełna lista placówek objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną naszej Poradni, znajduje się tutaj.

Swoją misję i zadania realizujemy poprzez:

 • interdyscyplinarną diagnozę potencjału, możliwości i potrzeb; niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych oraz uzdolnień;
 • opracowanie strategii pomocy dziecku/uczniowi z uwzględnieniem konieczności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ze wskazaniem potencjalnie najlepszej formy kształcenia, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków realizacji procesu edukacyjnego,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy dziecku/uczniowi z problemami rozwojowymi, edukacyjnymi, emocjonalnymi, społeczno-wychowawczymi, z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi; w różnych formach, zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy i wsparcia rodzicom i opiekunom w formach indywidualnych i grupowych dostosowanych do problemów i potrzeb.uruchomienie oraz koordynowanie współpracy i współdziałania pracowników poradni wspólnie z pracownikami szkół i przedszkoli oraz rodziców dziecka w celu rozwiązywania różnorodnych problemów dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie poczucia wspólnoty celu, jakim jest dobro dziecka oraz dzięki zjednoczeniu oddziaływań – odkrywanie i wykorzystywanie szerokiego spektrum zasobów osobowych i środowiskowych,wspomaganie szkół i przedszkoli w dostosowaniu warunków realizacji procesu edukacyjnego do możliwości i potrzeb dziecka/ucznia oraz w udzielaniu adekwatnej do potrzeb i problemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie działalności informacyjno-psychoedukacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki , higieny i ochrony zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, technik pracy z dziećmi z różnorodnymi trudnościami oraz w ramach dzielenia się doświadczeniem zawodowym, jako forma wsparcia merytorycznego nauczycieli i rodziców, wsparcie młodzieży w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych.

I. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży:

A. Spotkania indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych; poradnictwo i wsparcie w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej.
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
 • Terapia Biofeedback.

B. Zajęcia grupowe:

 • Arteterapia – terapia przez sztukę i zabawę – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym odbywające się na terenie PPP6.
 • Zajęcia profilaktyczne dla klas IV-VI odbywające się na terenie szkół (uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia od internetu/gier/telefonu/komputera, cyberprzemoc).
 • Zajęcia psychoedukacyjne odbywające się na terenie szkół/przedszkoli zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (np. zajęcia integracyjne, zajęcia dla dzieci zdolnych, zajęcia w celu zapobiegania agresji itp.)

II. Pomoc bezpośrednia udzielana rodzicom:

A. Spotkania indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6:

 • Zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców” mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.
 • Coaching rodzicielski – spotkania z rodzicami/opiekunami celem lepszego wykorzystania zasobów środowiska wychowawczego, wsparcia w wypracowaniu systemu wychowawczego i motywacyjnego.
 • Konsultacje/doradztwo/poradnictwo dla rodziców – celem uzyskania pomocy/wskazówek w rozwiązywaniu różnorodnych problemów dziecka i rodziny.

B. Zajęcia grupowe:

 • Problemowe Grupy Wsparcia – np. Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Nadpobudliwych Psychoruchowo – grupy tworzone są zgodnie z potrzebami rodziców w danym roku szkolnym, spotkania odbywają się na terenie PPP6.
 • Informacyjne spotkania dla rodziców w zakresie doradztwa zawodowego – doradcy zawodowi przekazują rodzicom uczniów informacje pomocne w wyborze kolejnej szkoły/zawodu, procesu rekrutacji, terminarzy itp.), spotkania odbywają się na terenie szkoły.
 • Grupowe warsztaty dla rodziców dzieci 5-6 letnich „Jak wspomagać dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej?” – zajęcia odbywają się na terenie szkoły/przedszkola.
 • Tematyczne spotkania dla rodziców/Prelekcje/Pogadanki – spotkania odbywają się na terenie szkoły/przedszkola, tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.

III. Pomoc bezpośrednia udzielana nauczycielom:

A. Spotkania indywidualne:

 • Indywidualne konsultacje pracowników poradni z pracownikami szkół/przedszkoli (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, Dyrekcja) w sprawach udzielanej dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – konsultacje odbywają się według potrzeb: na terenie szkoły/przedszkola, na terenie PPP6, telefonicznie.

B. Spotkania grupowe:

 • Spotkania zespołu pracowników szkoły/przedszkola i pracowników PPP6 oraz rodziców dziecka/ucznia planowe lub interwencyjne, w celu rozwiązania konkretnego problemu dziecka/ucznia, zaplanowania strategii pomocowej, udzielenia wsparcia i pomocy rodzinie.
 • Spotkania pracowników poradni z pracownikami szkół i przedszkoli w ramach Sieci Współpracy np. Sieci Współpracy Pedagogów/Psychologów szkolnych, Sieci Współpracy Logopedów – spotkania odbywają się cyklicznie w każdym roku szkolnym, według potrzeb.
 • Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez pracowników poradni na terenie szkół/przedszkoli – tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.Szkolenia w ramach Rad Pedagogicznych – szkolenia prowadzone przez pracowników poradni podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych w szkołach/przedszkolach, tematyka do uzgodnienia – zgodnie z potrzebami placówek.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast